Velkommen

img img img img img img img img img

Velkommen til Gladsaxe Buddinge Grundejer-forenings hjemmeside.

Hvad gør du hvis man planlægger en ny motorvej i din baghave?

Hvad hvis kommunen vedtager en lokalplan hvorved du bliver nabo til en forurenende industrivirksomhed eller til en rockerborg?

Hvordan med støjgener fra en nabovirksomhed?


...Du kan selvfølgelig kæmpe selv…

Men står vi sammen - så vinder vi !

Grundejerforeningen varetager medlemmernes fælles interesser overfor ydre påvirkninger såsom Gladsaxe kommune, byggerier, motorvejsudvidelser eller problemer som deles af en gruppe af medlemmer.

Vi overvåger tingene for dig…

Enhver sag som skal til nabohøring, eller hvor en virksomhed ønsker dispensation, eller hvor der udarbejdes nye lokalplaner sendes af Gladsaxe Kommune til grundejerforeningen. Ved hvert bestyrelsesmøde gennemgår bestyrelsen alle disse dokumenter og hvis der er tale om en sag, som har indflydelse på et eller flere af foreningens medlemmer, så skrider vi til handling - først og fremmest orienterer vi de husstande som er berørte. Er der tale om en større sag, så kalder vi på hjælp fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe.

Grundejerforeningen - din daglige forsikring…

Du har ikke tid til at følge alle byrådsmøder, eller læse alle lokalplaner som sendes ud. Du har ikke tid til at overvåge alle de offentlige beslutninger, som kan påvirke din hverdag som husejer - men er du medlem af grundejerforeningen, så er du "forsikret" mod overraskelser…
Og til med kan du låne værktøj - det hele for kun 100 kr om året.


Værktøjsudlån:

Alle medlemmer af Gladsaxe-Buddinge Grundejerforening kan gratis låne følgende værktøj. Lånetiden er normalt 2 dage, medmindre andet er aftalt. Af pladshensyn er det forskellige værktøj placeret rundt omkring hos de af foreningens medlemmer, som har stillet sig til rådighed som værktøjsudlåner.

Se her hvor du skal henvende dig: Oversigt over værktøj til udlån

Udlånsordningen er baseret på frivillige medlemmer, som velvilligt stiller deres garage/kælder til rådighed for foreningens værktøj og som har påtaget sig at se efter det pågældende stykke værktøj, så det altid er i orden når du skal låne det.

De er mennesker, som også har et normalt privatliv, så respekter at de har andet at lave end lige at låne værktøj ud til dig - lad f.eks være med at ringe kl. 7 søndag morgen for at høre om dette eller hint er ledigt.


Resultatet af mødet om Tobaksgrunden (Marts 2016):

Her dialogen fra Avin Salih Qadr til Bjarne Mayland:

Vi er enige om at beplantningsbæltet trænger til pleje og vedligeholdelse, samtidigt med at det skal bevares i overensstemmelse med lokalplanen. Der har tidligere udarbejdet en plejeplan fra 1997, som vi vurderer, og efter drøftelse med grundejerforeningen for Græsmarken og Ærtemarken, til at være god retningsgivende udgangspunkt for en fremtidig plejeplan.

Du har yderligere påpeget "motionsstien", som du er i gang med at overveje form og placering. Lokalplanen lægger op til at motionsstien skal anlægges som "skovsti" igennem plantebæltet med forbindelse til andre stier eller fortove. Vi skal derfor tænke etablering af stien( form og placering og forbindelse til andre stier og fortove)og vedligeholdelse af beplantningsbæltet samtidigt. Jeg tager spørgsmålet op til drøftelse med vores byplanlægger og vender tilbage med kommunens ønsker og krav.

Vi har gjort dig opmærksom på, at vedligeholdelse og pleje i form af fældning og beskæring af planterne skal ske uden for ynglesæsonen, det bedste bud vil være i slutning af oktober. Så det er en god ide at være klar med selve planen der.

Vi har også gjort dig opmærksom på, at vedligeholdelsesarbejdet skal ske af fagfolk, og du oplyste, at dette vil ske af samme firma, som tidligere har forestået vedligeholdelsesarbejdet.

Du skal, på baggrund af ovennævnte, udarbejde en handlingsplan, med udgangspunkt i plejeplanen fra 1997, kommunens ønsker og krav til motionsstien og yderligere krav fra lokalplanen. Handlingsplanen skal godkendes hos os. Jeg vender tilbage til dig evt. med en dato til nyt møde om ovennævnte